กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
"ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย" สายด่วนนิรภัย 1784 แจ้งเหตุสาธารณภัย 24 ชม.
นายพูนชิด คำลุน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

รายงานสถานการณ์ประจำวัน
สนง.ปภ.สฎ.สาขาเกาะสมุย
ปภ.จ.สฎ.สาขาเกาะสมุย
ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
สนง.ปภ.สฎ.สาขาเกาะสมุย
ปภ.สฎ.สาขาเกาะสมุย
รายงานการเกิดสาธารณภัย
ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย
รายงานเหตุสาธารณภัย
แจ้งเตือนภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน
สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6957 ครั้ง